Moudrý vědec

LABORATORNÍ ŘÁD


ANEB JAK BUDEME NA KROUŽKU PRACOVAT...
  1. Při chemických pokusech nejez, nepij a neochutnávej chemikálie, i když je znáš z domácnosti jako potraviny (např. cukr, sůl). Neber chemikálie do rukou, používej lžičku. Zacházej s chemikáliemi tak, jako by byly zdraví škodlivé nebo jedovaté – může se Ti to v životě vyplatit.

  2. Při práci se vždy řiď pokyny učitele nebo vedoucího kroužku. Když Ti něco není jasné, zeptej se učitele nebo vedoucího.

  3. Nejdříve prostuduj návod k práci, prohlédni si pracovní místo a soupravu pomůcek, pak teprve začni pracovat.

  4. Při práci používej ochranné pomůcky (pracovní plášť nebo jiný oblek, ochranné brýle, popř. gumové rukavice).

  5. Pracuj podle návodu. Se spolužáky se domlouvej polohlasně. Při práci neohrožuj spolužáky, nikdy proti nim neobracej ústím zkumavky ani jiné chemické nádoby – mohou z nich vycházet nebo vylétnout zdraví ohrožující látky.

  6. K neznámým látkám nikdy nečichej přímo, nejprve si mávnutím ruky nažeň trochu pachu k nosu a pokud je pach slabý, pak teprve můžeš opatrně přičichnout.

  7. Při práci si udržuj na pracovním stole pořádek a čistotu, nenechávej na stole rozsypané nebo rozlité chemikálie.

  8. Odpad odhazuj do určených nádob. Zbylé nebo nepoužité chemikálie odevzdej učiteli nebo vedoucímu kroužku.

  9. Pokud se Ti nějaká látka dostane do oka nebo se jinak sebeméně poraníš, ohlas to ihned učiteli nebo vedoucímu. Ten zajistí Tvé ošetření.

  10. Po ukončení práce po sobě ukliď a umyj si ruce mýdlem.PŘI PRÁCI POUŽÍVEJTE OCHRANNÉ BRÝLE,

DOMA PRACUJTE TAM, KDE NENADĚLÁTE VĚTŠÍ ŠKODY...

... A KDE SE NĚJAKÁ UTEKLÁ NEČISTOTA SNADNO SETŘE - NAPŘ. V KUCHYNI...Přejeme vám bezpečnou práci.